Medi-Cal Programa sa Ngipin: Ngumiti, California

Ang pagpapanatili sa mabuting kalusugan ng bibig ay isa sa pinakamagagandang bagay na magagawa mo para sa iyong kabuuang kalusugan.

MGA KARANIWANG KATANUNGAN

Paano ko malalaman kung karapat-dapat ako para sa Medi-Cal?

Upang masuri ang iyong pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng Medi-Cal, mangyaring makipag-ugnayan sa Medi‑Cal sa 1‑800‑541‑5555 o sa inyong tanggapan para sa mga Serbisyong Panlipunan ng County.

Paano kung ang paggamot na hiniling ng aking dentista ay tinanggihan o binago?

Makakatanggap ka ng isang Abiso ng Aksyon para sa Ngipin ng Medi-Cal kung ang iyong paggamot ay:

  • Ipinagpaliban – ibinalik sa tagapagbigay ng serbisyo sa ngipin para sa pagwawasto. Ang tagapagbigay ng serbisyo sa ngipin ay may 45 araw para ibalik ang (mga) pagwawasto. Kung hindi tumugon ang tagapagbigay ng serbisyo, magpapadala kami sa iyo ng isa pang Abiso ng Pagkilos para sa Ngipin ng Medi-Cal upang maipaalam sa iyo.
  • Nabago – naaprubahan ang paggamot ngunit naiiba sa hiniling ng dentista.
  • Tinanggihan – hindi naaprubahan ang paggamot.

Kung tinanggihan ka sa mga serbisyong hiniling ng iyong dentista para sa paunang pahintulot, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong dentista upang matukoy kung maaaring magawa ang muling pagsusuri sa kahilingan. Maaari ka ring maghain ng isang kahilingan sa pamamagitan ng Department of Social Services for a Fair Hearing sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na (800) 952-5253. Maaari ka ring sumulat sa:

The Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

Upang mapabilis ang iyong kahilingan, mangyaring isama ang Document Control Number (DCN). Ang DCN ay tumutukoy sa mga tinanggihan na serbisyo.

Paano kung gusto ko ng pangalawang opinyon?

Kung nais mo ng isang pamamaraan sa ngipin na sinabi sa iyo ng iyong dentista na hindi ka kwalipikado para sa pangangailangang medikal, maaari kang humiling ng pangalawang opinyon sa iyong paggamot sa ngipin. Tumawag sa Sentro ng Serbisyo sa Telepono sa 1-800-322-6384 extension 11 at humingi ng tulong sa paghahanap ng ibang dentista.

Ano ang Awtorisadong Kinatawan?

Ang isang Awtorisadong Kinatawan ay isang tao na maaari mong pangalanan at bigyan ng access sa iyong impormasyon sa ngipin. Ang isang Awtorisadong Kinatawan ay maaaring mga miyembro ng pamilya, kaibigan, organisasyon, o sinumang pipiliin mo. Halimbawa, maaari mong piliin na tulungan ka ng iyong asawa o anak na may sapat na gulang sa mga katanungan sa pagsingil, mga appointment sa booking, o para magkaroon ng kamalayan sa iyong katayuan sa kalusugan. Makikita ang karagdagang impormasyon sa Handbook ng Miyembro.

Paano ako hihiling o magdaragdag ng isang Awtorisadong Kinatawan?

Gamitin ang form ng Awtorisadong Kinatawan upang magtalaga ng isang Awtorisadong Kinatawan. Dapat mong ganap na punan at lagdaan ang form, at alinman sa isumite ito gamit ang email o ipadala ito sa:

Medi-Cal Dental Program Attn: Information Security/Privacy Office
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Ano ang Bahagi sa Gastos [Share of Cost (SOC)]?

Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin mong magbayad ng Bahagi sa Gastos (SOC) at/o co-pay bilang kasapi ng Medi‑Cal. Ang SOC ay natutukoy sa iyong buwanang kita. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa Handbook ng Miyembro at sa “Aking Medi-Cal” na buklet.

Makipag-ugnayan sa Medi‑Cal sa 1‑800‑541‑5555 upang malaman kung ano ang iyong bahagi sa gastos.

Ano ang gagawin ko kung siningil ako para sa mga saklaw na serbisyo?

Tumawag sa Sentro ng Serbisyo sa Telepono sa 1‑800‑322‑6384 extension 11 para sa tulong sa iyong sitwasyon. Kung nasingil ka o nagbayad para sa isang pamamaraan sa ngipin na benepisyo ng Programa sa Ngipin ng Medi-Cal, maaari ka naming matulungan na makakuha ng refund. Ayon sa batas, dapat na ibalik ng isang tagapagbigay ng serbisyo sa ngipin ng Medi-Cal ang nagastos mo para sa isang paghahabol kapag nagbigay ka ng patunay na mayroon kang saklaw ng Medi-Cal para sa panahon na natanggap mo ang saklaw na serbisyong medikal na kinakailangan. Mangyaring sumangguni sa Handbook ng Miyembro para sa karagdagang impormasyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang saklaw ng Programa sa Ngipin ng Medi-Cal, mangyaring sumangguni sa seksyon ng mga benepisyo sa ngipin ng Handbook ng Miyembro.

Paano kung tumanggi ang aking dentista na magbigay ng mga kopya ng aking mga rekord sa ngipin?

Maaari kang maghain ng reklamo o tumawag sa Sentro ng Serbisyo sa Telepono sa 1 800 322 6384 extension 11. Upang malaman kung paano maghain ng reklamo, sumangguni sa seksyong “Paano maghain ng reklamo” ng pahinang ito.

Paano ako makakakuha ng bagong Kard ng Pagkakilanlan para sa mga Benepisyo [Benefits Identification Card (BIC)]?

Kung hindi mo natanggap ang iyong BIC o nawala o ninakaw ito, maaari kang humiling ng BIC mula sa tanggapan ng mga serbisyong panlipunan sa iyong county. Kung ninakaw ang iyong BIC, dapat mong sabihin sa inyong lokal na pulisya at sa tanggapan ng mga serbisyong panlipunan sa inyong county. Dapat kang magbigay ng maraming impormasyon tungkol sa pagnanakaw hangga’t maaari. Kung bibigyan ka ng bagong kard, ang iyong lumang kard ay hindi na balido. Mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng iyong county.

Sakop ba ako kung buntis ako?

Sakop ng Medi-Cal ang mga serbisyo sa ngipin sa buong panahon ng iyong pagbubuntis at sa loob ng 12 buwan pagkatapos manganak.

Naaapektuhan ba ng status ng aking imigrasyon ang pagiging karapat-dapat ko na maging kwalipikado para sa Medi-Cal?

Anuman ang status ng iyong imigrasyon, kwalipikado ka para sa full scope na Medi-Cal kung ikaw ay:

  • Mas bata ng 26
  • Isang recipient ng DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals)
  • Kasalukuyang buntis o kamakailang nagbuntis
  • 50 o mas matanda
    • Noong Mayo 1, 2022, pinalawak ng California ang full-scope na coverage ng Medi-Cal sa mga nasa hustong na 50 taong gulang o mas mataas, anuman ang status ng imigrasyon. Alamin pa sa aming flyer ng Older Adult Expansion.

Ilang beses akong puwedeng sumailalim sa mga dental check-up?

Sakop ng Medi-Cal ang mga libre o murang check-up na dalawang beses sa isang taon para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang at isang beses sa isang taon para sa mga miyembro na 21 at pataas.

Ano ang mga molar sealant?

Ang mga molar sealant ay mga proteksyon na coating na pumoprotekta sa mga likod na ngipin (mga molar) ng mga bata laban sa mga cavity at pagkabulok ng ngipin sa loob ng maraming taon. Mabilis at hindi masakit ilagay ang mga ito at bahagi ang mga ito ng mga benepisyo para sa ngipin ng iyong anak mula sa Medi-Cal.

IMPORMASYON NG MIYEMBRO

Tulong sa transportasyon

Maaari kang maging kwalipikado para sa transportasyon kung ang iyong appointment ay medikal na kinakailangan. Maaari kang makahanap ng higit pang mga detalye sa Handbook ng Miyembro

Upang humiling ng tulong sa transportasyon, tawagan ang Linya ng Telepono sa Sentro ng Serbisyo sa Telepono sa 1‑800‑322‑6384 extension11. Ang transportasyon ay dapat gamitin lamang para sa kinakailangang pangangalagang pangkalusugan na sakop ng programa ng Medi-Cal.

Kung kailangan mo ng masasakyan sa iyong appointment, ngunit hindi ka kwalipikado para sa mga medikal na kinakailangang serbisyo na transportasyon na hindi pang-emergency, mangyaring tingnan ang listahan na ito ng Naaprubahang mga Hindi-medikal na Tagapagbigay ng Serbisyo sa Transportasyon.

Tulong sa transportasyon Paano maghahain ng reklamo

Maaari kang maghain ng reklamo sa pamamagitan ng pagtawag sa Sentro ng Serbisyo sa Telepono sa 1-800-322-6384 extension 11 at makipag-usap sa isang kinatawan.

Maaari mo ring i-download ang Form ng Reklamo sa Ngipin ng Medi-Cal at isumite ito sa pamamagitan ng email o ipadala sa koreo sa:

Medi-Cal Dental Program Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Mga serbisyo ng tagapagsalin habang nasa isang appointment

Nagbibigay ang Medi-Cal ng tulong sa interpretasyon ng wika at mga serbisyo sa pagsasalin ng American Sign Language (ASL) sa mga kasapi ng Medi-Cal nang walang gastos. Ang mga tagapagsalin ng wika ay magagamit sa higit sa 250 na wika at dayalekto.

Ikaw, o ang iyong tanggapan sa ngipin ay maaaring tumawag sa Sentro ng Serbisyo sa Telepono (TSC) sa 1‑800‑322‑6384 Lunes hanggang Biyernes, sa pagitan ng 8 a.m. at 5 p.m. upang humingi ng tulong sa wika sa telepono sa panahon ng iyong appointment sa ngipin. Ang tulong sa wika ay hindi maaaring maiskedyul nang maaga.

Kung ikaw ay isang miyembro na may mga limitasyon sa pandinig o pagsasalita, maaari kang tumawag sa linya ng Teletext Typewriter (TTY) sa 1‑800‑735‑2922, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.; sa lahat ng iba pang oras, dapat kang tumawag sa California Relay Service TDD/TTY sa 711 para sa tulong. Para sa tulong sa pag-iskedyul ng mga serbisyo sa pagsasalin ng ASL sa panahon ng iyong appointment sa ngipin, mangyaring patawagin ang operator sa libreng linya ng miyembro sa 1‑800‑322‑6384.

Sentro ng Serbisyo sa Telepono

Kung mayroon kang katanungan na hindi nakalista, mangyaring tawagan ang Linya sa Telepono ng Sentro ng Serbisyo sa Telepono sa 1 800 322 6384 extension 11. Ang tawag ay libre, at ang mga kinatawan ng Medi Cal Dental ay nakahanda upang tulungan ka mula Lunes hanggang Biyernes, sa pagitan ng 8 a.m. – 5 p.m. PT.